ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(NEWSLETTER, LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ)


informace dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“).

Totožnost správce, právní základ a účel zpracování osobních údajů

Markéta Gajdošová, identifikační číslo (IČO): 070 23 952, se sídlem U Slunečních lázní 1138, 460 14, Liberec - Liberec XIV-Ruprechtice (dále jen „Správce“), kontakt marketa@marketagajdosova.com, je z právního titulu (i) jednání o smlouvě s klientem, (ii) plnění smlouvy uzavřené s klientem a (iii) plnění veřejnoprávních povinností oprávněn zpracovávat zejména tyto osobní údaje svých klientů:
 
a.     jméno, příjmení, datum narození a adresa pobytu pro evidenci; a
b.    e-mail a telefonní číslo pro vzájemnou komunikaci.
 
Z právního titulu souhlasu je dále Správce oprávněn zpracovávat (i) jméno, příjmení a e-mail zájemců o newsletter a (ii) jméno, příjmení, e-mail a rodné číslo v případě zájemců o laboratorní vyšetření (vč. údajů zahrnutých ve výsledcích krevních testů).
 
Prostřednictvím souborů „cookies“ na www.marketagajdosova.com nedochází ke shromažďovaní osobních údajů, popř. jen ve výjimečných případech výlučně za účelem vykonávání specifických funkcí pro návštěvníky tohoto webu a z právního titulu, kterým je v souvislosti s marketingem oprávněný zájem. Tyto osobní údaje jsou šifrovány tak, aby se zabránilo jejich přístupu neoprávněným osobám.

Doba zpracování osobních údajů

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje po dobu trvání příslušného právního titulu, zejména na základě uzavřené smlouvy, popř. do odvolání souhlasu (zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou byl souhlas udělen, nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru). Jakékoli další zpracování po zániku příslušného právního titulu bude prováděno pouze v souvislosti s plněním právních povinností Správce vyžadovaných platnou a účinnou právní úpravou (např. pro účely daňové evidence) nebo bude-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce (např. řešení mimosoudních a soudních sporů), a to vždy v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení těchto účelů.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány Správcem manuálním, popřípadě i automatizovaným způsobem a vedle smluvních partnerů Správce v postavení zpracovatelů nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou platným právním předpisem (např. orgánům státní správy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokát, daňový poradce).

Práva subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce Vás tímto informuje a poučuje o Vašem právu na informace o zpracování Vašich osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů). Dále Vás Správce informuje o Vašem právu požadovat po Správci vysvětlení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s Vašimi právy a oprávněnými zájmy nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a zajistil nápravu (zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předchozí věty není dotčeno Vaše právo podat námitku u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Dále Vás Správce informuje o tom, že máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů k novému správci osobních údajů.
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)
 
Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Markéta Gajdošová (dále jen „zpracovatel“), IČO: 07023952, se sídlem U Slunečních lázní 1138, 46014 Liberec, zapsané živnostenským odborem Magistrátu města Liberce dne 9. 4. 2018, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “OÚ”) budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek  zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: účely přímého marketingu (např. zasílání aktuálních informací spojených s působností společnosti, jejích produktů a služeb).

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat také tito zpracovatelé:

 • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného
  provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

Cookies

Soubory cookie používáme na portálu ke shromažďování informací o preferencích uživatelů a návštěvníků webových stránek a k tomu, abychom vám, jednotlivým návštěvníkům, co nejlépe přizpůsobili naši nabídku. Na základě preferencí návštěvníků zjištěných prostřednictvím souborů cookie, webových protokolů a IP adresy segmentujeme návštěvníky do určitých skupin, abychom zajistili, že od nás budou dostávat pouze relevantní informace.

Soubor cookie je malý datový soubor, který se při používání portálu ukládá do vašeho zařízení (např. mobilního zařízení nebo počítače) a po určitou dobu uchovává informace o vašem zařízení, akcích a nastaveních. Soubor cookie umožní Portálu rozpoznat váš prohlížeč nebo uložit vaše nastavení a další informace při vaší další návštěvě. Jedná se o standardní postup většiny webových portálů.

Soubory cookie můžete kontrolovat, a pokud si to přejete, můžete je odstranit. Váš prohlížeč vám může umožnit nastavit, jak se soubory cookie zachází, včetně možnosti soubory cookie zcela zakázat nebo vás vždy požádat o souhlas s použitím určitého souboru cookie. Upozorňujeme však, že některé části portálu nemusí bez použití souborů cookie fungovat správně nebo některé funkce nemusí být vůbec dostupné.

Portál využívá cookies, aby mohl provozovat portál a jeho funkce v požadované kvalitě a pohodlí pro uživatele, např. automatickým přihlášením k uživatelskému účtu, zajištěním bezpečnosti po přihlášení, vkládáním příspěvků a komentářů a počítáním zhlédnutí a spuštění videí. Dále za účelem provozování Portálu a jeho funkcí na různých webových stránkách, zařízeních a prohlížečích.
Na Portál umisťujeme také soubory cookie našich obchodních partnerů a třetích stran, zejména analytické soubory cookie (Google Analytics), které nám umožňují analyzovat, jak návštěvníci (uživatelé) Portál používají, soubory cookie sociálních sítí (Facebook, Google+), které zlepšují a zjednodušují uživatelské rozhraní Portálu, a reklamní soubory cookie, které nám umožňují zlepšit cílení reklamy na Portálu. Údaje z těchto cookies získávají přímo jejich provozovatelé a MG COACHING® k nim nemá přístup.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné – v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky nemůžeme zasílat.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: helena@marketagajdosova.com. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 20. 7. 2023.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti Markéta Gajdošová (dále jen „zpracovatel“), IČO: 07023952, se sídlem U Slunečních lázní 1138, 46014 Liberec, zapsané živnostenským odborem Magistrátu města Liberce dne 9. 4. 2018, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “OÚ”) budeme na základě vystavené žádanky skrze žádost o Laboratorní vyšetření ve spolupráci se společností EUC Laboratoře s.r.o. zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, rodné číslo.

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat pro účely identifikace a personifikace, vedení účetní a daňové evidence, vedení poradenské dokumentace, spolupráce s EUC laboratořemi z důvodu vykazování služeb, poskytování poradenských služeb. (např. zasílání aktuálních informací spojených s působností společnosti, jejích produktů a služeb).

V souladu s nařízením GDPR může "zpracovatel" předávat osobní údaje společnosti EUC Laboratoře s.r.o., a to zejména v rámci využívání informačních systémů a zprostředkování služby. 

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili na administrátorský e-mail mm@marketagajdosova.com. 

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat také tito zpracovatelé:

 • společnost EUC Laboratoře s.r.o.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné – v důsledku jejich neposkytnutí vám žádanku k laboratornímu vyšetření nemůžeme poskytnout.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

 • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
 • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: mm@marketagajdosova.com. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poslední aktualizace tohoto dokumentu proběhla dne 30. 11. 2023.